Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Sep 13, 2018

Bättre och mer objektiv mätning av olika kroppsymtom ska bidra till effektivare och behandling för patienter med Parkinsons sjukdom, som med det ska må bättre. Filip Bergquist, docent och neurologspecialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg har tilldelats ett av Neurofondens stora forskningsbidrag 2018, på 300 000 kronor.
I den här Neuropodden intervjuas Filip Bergquist om sin forskningsgrupps arbete, som både handlar om att registrera synliga symtom i rörelseapparaten och om att detektera mer eller mindre osynliga symtom, som påverkar kroppen på andra sätt. Redan idag används mätinstrument runt en handled, som patienterna bär dygnet runt under registreringsperioden. 

Men forskningen ska också mynna ut i nya sensorer, bland annat insydda i klädesplagg som ska mäta flera olika värden i kroppen. Med nya kunskaper ska de olika symtomlindrande behandlingarna som finns, kunna optimeras, så att personen med Parkinsons sjukdom mår så bra som möjligt.
Denna Neuropodd är producerad av Håkan Sjunnesson / NeuroMedia

För mer information om den neurologiska diagnosen Parkinsons sjukdom och andra diagnoser, gå in på www.neuro.se. Där kan du också bli medlem i Neuro och bidra till den neurologiska forskningen.