Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

May 21, 2018

E-hälsa är temat för Neurorapporten 2018 som intresseorganisationen Neuro tagit fram. Alltså de förutsättningar för bästa möjliga hälsa och ökad tillgänglighet till vården som digitaliseringen erbjuder. Det handlar om kontakter mellan patienter och vårdgivare, patienter emellan liksom vårdgivare emellan.

-Vår medlemsundersökning visar, tillsammans med fokusgruppsdiskussion och en specialbeställd rapport, att nyfikenhet på e-hälsa är stor. Men vi ser också att behovet av både information och riktad utbildning är omfattande, säger Neuros utredare Karin Månsson, som skrivit rapporten. Eva Helmersson är ett av patientporträtten i neurorapporten, som verkligen lever med e-hälsans möjligheter för optimerade vårdkontakter, trots en neurologisk diagnos.

Men någonting måste göras åt kunskapsglappet för att överbrygga den klyfta som annars riskerar att vidgas. För att inte bli en ny ”postnummerfråga” krävs dessutom modern bredbandsutbyggnad och tillgång till såväl e-hälsotjänster som utrustning. Patienterna över hela landet måste bli delaktiga i detta med E-hälsa.

 

En podcast av NeuroMedias Håkan Sjunnesson
Läs mer på www.neuro.se

#neuro #neurorapporten #patient #Almedalen #neurologiveckan #neurologi #karinmånsson #evahelmersson #håkansjunnesson #neuromedia #neuropodden #2018