Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Dec 7, 2017

Polyneuropati är namnet på en vanliga neurologisk diagnos som innebär en diffus funktionsnedsättning i änden på de många långa perifera nervtrådarna, som går mellan ryggmärgen och fötter respektive händer (poly = många). Ändarna på de många och långa nervtrådarna befinner sig längst ifrån cellkroppen i eller strax utanför ryggmärgen och känselbortfall i händer och fötter är några av de typiska symtomen vid polyneuropati. I vissa patienter påverkas också nervtrådar till inre organ med diffusa symtom.

Enligt neurologen och forskaren Kristin Samuelsson är diabetesorsakad polyneuropati den vanligaste formen följd av idiopatisk polyneuropati, där orsaken är okänd. Övriga varianter av diagnosen är ärftliga former av polyneuropatier, inflammatorisk polyneuropati och toxisk neuropati efter till exempel en cytostatikabehandling. Läs mer på www.neuroforbundet.se