Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Dec 14, 2017

1817 såg engelsmannen Dr James Parkinson ett mönster hos 6 patienter med liknande symtom och kallade sjukdomen för Shaking Palcy. Under ett välbesökt svenskt internationellt seminarium om den samlade forskningen kring Parkinsons sjukdom, kom förhoppningsfulla rön fram. Både när det gäller symtomdämpning, förhoppningar om nya bromsande behandlingar och vikten av patientaktivitet för ökat välbefinnande. Hör Neuropoddens reportage med patienterna Riggare, Heiman och neurologerna Svenningsson & Perlmann.

På 1950-talet började man förstå dopaminets roll när det gäller Parkinsons sjukdom och under 1960-talet fick man förståelse för nya behandlingsmöjligheter med L-dopa (levodopa). L-dopa, som revolutionerade behandlingen och används fortfarande som bas i symtombehandlingen. 100.000 parkinsonpatienter har idag en DBS, Deep Brain Stimulation som symtomlindrar och forskning med olika former av genterapier och stamceller pågår.

För mer information om Parkinsons sjukdom och bli medlem i Neuroförbundet: www.neuroforbundet.se