Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Aug 29, 2018

En medborgarstyrd sjukvård där läkarna får betalt för hur väl de lyckas med att ge patienternas vård och hur personerna mår efter sin vård. Det verkar Dr Vivek Reddy och hans kollegor på CHIO Intermountain Health Center i Utah i USA ha lyckats med.

Ett av seminarierna under Almedalsveckan 2018 hade fokus på patientmedverkan för att utveckla vården. Neuros kanslichef Kristina Niemi medverkade och huvudtalare var Dr Vivek Reddy från CHIO Intermountain Health Center i Utah USA. Där i delstaten Utah har de enligt honom fått till ett system med väl fungerande värdebaserad vård med patienterna i centrum. 
Deras arbetsmodell, som enligt Dr Reddy fungerar väl för alla personer som behöver vård där, har de tagit fram genom en stor frågeundersökning bland invånarna. Och det handlar ju om alla invånarna, eftersom alla är presumtiva patienter. 
Resultatet har blivit en medborgarstyrd sjukvård där läkarna, som är knutna till deras system, får betalt för hur väl de lyckas med att ge patienternas vård och hur personerna mår efter sin vård.
I detta Neuropoddreportage intervjuas först Neuros kanslichef Kristina Niemi på svenska och sedan på engelska neurologläkaren Dr. Vivek Reddy, som har strokebehandling som sin specialitet. Därför handlar den intervjun också i slutet om hur strokevården i Utah, USA är uppbyggd.

#stroke #intermountain #almedalen #almedalen2018 #dm_agenda #skl #lif #neuro #funkpol #neuromedia #sweden

En podcast för Neuropodden av Håkan Sjunnesson / NeuroMedia