Preview Mode Links will not work in preview mode

Neuropodden fokuserar brett på konsten att leva med en neurologisk diagnos och för ett tillgängligt samhälle för alla.

500 000 människor i Sverige har en neurologisk diagnos och neurologi är en gren av medicinen som behandlar sjukdomar i hjärnan och övriga nervsystemet (som stroke, epilepsi, multipel skleros, Parkinson, ryggmärgsskada, als och myastenia gravis).

I Neuropodden hör du en spännande mix av intervjuer. Dels med vårdpersonal och forskare inom neurologi, som försöker lösa gåtorna kring dessa diagnoser. Dels med människor som berättar om konsten att leva med någon av de hittills livslånga neurologiska diagnoserna. Neuropodden söker också svar från politiker och beslutsfattare om hur vårt samhälle ska bli så tillgängligt och användbart som möjligt, oberoende av funktionsvariation.

Neuropodden produceras av Neuro – en intresseorganisation specialiserad på neurologi. www.neuro.se

Nov 2, 2017

Först när Vilhelm Ekensteen var 52 år 1994, blev han verkligen myndig tack vare den personlig assistans han då som första person kunde ta del av. Då blev LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och assistansreformen verklighet, genom ett stort majoritetsbeslut i Sveriges riksdag.

Och det var Lundensaren Vilhelm Ekensteen som verkligen var en av hjärnorna bakom denna i världen unika frihetsreform, som nu urholkas allt mer och som nu enligt honom måste återupprättas.

I den här podcasten får du möta Vilhelm Ekensteen hemma i sitt hus Lund och den personliga assistansen har varit förutsättningen för hans stora samhällsengagemang.

Håkan Sjunnesson producerade den här podcastintervjun och Neuropodden produceras av Neuromedia i Neuroförbundet eller internationellt Neuro Sweden. Temamusiken producerades av 7-son Music och Produktion.

På webbplatsen www.neuroforbundet.se hittar du mycket mer information om förbundets verksamhet för att slå vakt om ett jämlikt och jämställt arbete, och kampen för att bevara och försvara LSS och den personliga assistansen. Där finns också mycket att hämta för den som är intresserade av neurologisk forskning och neurologiska diagnoser.

På denna webbplats och i medlemstidningen Reflex Magasin finns också reportage och nyheter om neurologisk forskning och intervjuer med personer som lever med en eller flera neurologiska diagnoser.